2023.2.22 10:55
Olvasási idő 5:43
Erdős Viktória

VII. Indoor Sörfesztivál x Footshop játékszabályzat

VII. Indoor Sörfesztivál x Footshop játékszabályzat
Forrás Indoor Sörfesztivál
GASZTRO JÁTÉK

VII. Indoor Sörfesztivál x Footshop játékszabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a CMCS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) refresher.hu által működtetett https://www.instagram.com/refresherhu/ INSTAGRAM oldalon elérhető Refresher x Levi’s nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 
 
A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média). 
 
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 
 
1. A Játékban résztvevő személyek  


A Játékban részt vehet minden 18 év feletti természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).  


A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 


Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost. 
 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. 


2. A Játék leírása 


A refresher.hu Instagram oldalán egy kommentelős és likeolós kombinált játékban lehet részt venni. A meghirdetett időszakban likeolni kell a bejegyzést, követni a refresher.hu instagram oldalát, valamint kommentben válaszolni a feltett kérdésre.  


3. A Játék időtartama 


A Játék 2023. FEBRUÁR 22-24.  között zajlik. 
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt. 
 
4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek  


A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.  


A Játék részvételi feltételei: 
-refresher.hu instagram oldalának követése 
-a nyereményjáték bejegyzésének likeolása 
-a feltett kérdésre történő helyes válaszadás 
-egy ismerős meghívása a játékba 
-a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,  
az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, 
a https://www.instagram.com/ weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció, 
-egy Játékos több alkalommal is kommentelhet, ezáltal nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.  


A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. 


A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 
 
5. Nyeremény 


A Játék nyereménye: 1 db páros belépőjegy a VII. Indoor Sörfesztiválra. 


Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. 


Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)  


A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 


A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni. 


A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 


A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki. 


6. Sorsolás 
 
A sorsolás 2023. Február 24 –én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 
 
A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.  
 
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. 

Kiemelt tartalom
Emlékeztek még a Bionicle-re? A 2000-es évek felkapott játékának köszönhető, hogy nem ment csődbe a Lego Emlékeztek még a Bionicle-re? A 2000-es évek felkapott játékának köszönhető, hogy nem ment csődbe a Lego 2024.7.4 19:58

7. Nyertesek értesítése 
 
A nyerteseket Instagram posztban hirdetjük ki, és kérjük őket, hogy egy megadott email címre írjanak. 
 
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása. A nyereményt kizárólag magyarországi címre postázzuk, vagy személyesen átvehető az alábbi címen Central Mediacsoport Zrt – Budapest, Montevideo utca 9. 


8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 


A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli. 


A nyereménytárgyat a Central Média kézbesítteti a GLS Futárszolgálattal a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! 


A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza. 


9. Adatkezelés 
 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ). 

Adatkezelési tájékoztató Forrás Central Médiacsoport Zrt.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu 
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató 
 
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.  


A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat. 
 
Adatkezelési cél, jogalap és időtartam 


A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. 

Adatkezelés Forrás Cental Media Csoport

  A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: Refresher.hu szerkesztőség Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 


Az Instagramon regisztrált felhasználók adatait az Instagram kezeli, mely adatkezelésre az Instagram Adatkezelési szabályzata (https://privacycenter.instagram.com/policy/) vonatkozik, ezzel kapcsolatban a Central Média minden felelősséget kizár. 
Az Instagram adatkezelésével kapcsolatos érintetti igények a Meta Company-nél érvényesíthetők. 
 
Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei 


A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során. 
Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra. 


A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.  
 
Az érintett jogai és jogorvoslat 


Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).  
 
10. Felelősség 
 
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 
 
A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.  


A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.  


Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 


A nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők adatai a Játékra jelentkezés útján kerülnek a Central Médiához. A Szervező teljes körűen mentesíti az Instagramot minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal  kapcsolatos igénnyel szemben.