Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató
Refresher


A jelen adatkezelési tájékoztató a GDPR és a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság iránymutatásai nyomán készült.

 

A Refresher egy internetes sajtótermék. Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia kedvéért a weboldalra vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2022.11.04.
A tájékoztató legutóbbi módosítása: 2022.11.04.

 

I. Kötelező tájékoztatás

 

Refresher Szerkesztősége
e-mail: info@refresher.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Impresszum: https://www.refresher.hu/impresszum 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Mediacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: Pf. 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Felelős kiadó: Varga Zoltán vezérigazgató

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Ügyfélszolgálat: jogszabály szerint nem kötelező, de az info@centralmediacsoport.hu e-mail címen lehetséges üzenetet küldeni.

 

II. Az adatkezelés részletei

 1. A Weboldalon regisztráció, közvetlen üzletszerzési célú megkeresés (direkt marketing, eDM, illetve hírlevélküldés) nem történik.
 2. Cookie tájékoztatás
  2.1  A cookie-kban gyűjtött információk 

  Látogatók

  18 éves aluliak

  Regisztráció

  Az oldal regisztráció nélkül vehető igénybe, így adatgyűjtés nem történik.

  A 18 éven felülieknek szóló tartalmakat figyelmeztető layer védi.

  A weboldalon nincs regisztráció.

  A felhasználói élmények fokozása, statisztikai adatgyűjtések érdekében „cookiek, illetve mérőpixelek kerülnek elhelyezésre.
  A sütik a visszaélésszerű felhasználásokat is szűrik. Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint.

  A korhatáros tartalmak megtekintéséhez a felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt 18 éves. A felhasználó korára vonatkozó információ semmilyen formában nem kerül mentésre, csak az adott weboldal-tartalom megjelenítését gátolja.


  2.2  Cookie-k pontos megnevezése

  Cookie elnevezése

  Funkciója

  Időtartama

  Tárolt adatok, információk

  Adatkezelés célja

  Jogalapja

  __gfp_64b 

  Gemius mérés biztosítása 

  1000 nap 

  domain hash 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  __utma 

  Google Analytics azonosító cookie 

  2 év 

  automatikusan generált numerikus azonosító 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  __utmb 

  Google Analytics mérés 

  30 perc 

  automatikusan generált numerikus azonosító 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  __utmc 

  Google Analytics mérés 

  munkamenet végén törlődik 

  automatikusan generált numerikus azonosító 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  __utmt 

  Google Analytics mérés 

  10 perc 

  egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  __utmz 

  Google Analytics mérés 

  6 hónap 

  automatikusan generált numerikus azonosító és forgalmi forrás, ha létezik 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  _ga 

  Google Analytics azonosító cookie 

  2 év 

  automatikusan generált alfanumerikus azonosító 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  _gid 

  Google Analytics azonosító cookie 

  24 óra 

  automatikusan generált alfanumerikus azonosító 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  _gat

  _dc_gtm_

  Google Analytics mérés 

  1 perc 

  egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  _gac 

  Google Analytics mérés 

  90 nap 

  forgalmi forrásra vonatkozó információ 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  crtg_rtacm 

  Hirdetéscélzás 

  30 nap 

  hirdetés méretre és/vagy típusra vonatkozó kódolt azonosító 

  felhasználói komfort fokozása 

  jogos érdek 

  _ceMobileDetect 

  Eszköztípus meghatározása 

  1 év 

  eszköz típusa (desktop/mobile/tablet) 

  felhasználói komfort fokozása 

  jogos érdek 

  _goa3 

  _goa3TC 

  _goa3TS 

  _goa3session 

  Hirdetés kiszolgálás 

  10 év 

  automatikusan generált alfanumerikus azonosító 

  felhasználói komfort fokozása 

  jogos érdek 

  SID 

  Látogatásmérés 

  2 év 

  automatikusan generált alfanumerikus azonosító 

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  Central BT 

  érdeklődési alapú csoportokba besorolás 

  1 év 

  automatikusan generált numerikus azonosító 

  felhasználói komfort fokozása 

  jogos érdek 

  mc

  __qca

  Quantcast mérés

  1 év

  automatikusan generált alfanumerikus azonosító

  forgalmi adatok rögzítése 

  jogos érdek 

  addtl_consent

  Google beleegyezéssel rendelkező hirdetéstechnológiai szolgáltatóinak listája, amelyek nem regisztráltak az IAB -nél

  1 év

  automatikusan generált numerikus azonosító 

  felhasználói komfort fokozása 

  jogos érdek 

  euconsent-v2

  IAB TCF consent információk tárolása

  1 év

  automatikusan generált numerikus azonosító 

  felhasználói komfort fokozása 

  jogos érdek 

   

  Továbbá az alábbi domainekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com

  A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

 3. Cookie opt-out oldalunk elérhetősége: https://www.refresher.hu/cookie-optout/
 4. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás
  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, a GDPR-ban szereplő jogait az info@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. Refresher Szerkesztősége 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen tudja érvényesíteni.
 5. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Mediacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

Érintetti jogok és jogok és jogorvoslatok részletesen

A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga

1. A Central Médiacsoportra és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános
információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Az érintett bármikor jogosult
tájékoztatást kérni a Central Médiacsoport által az adott Szolgáltatással összefüggésben
kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Central Médiacsoport írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal, főszabályként ingyenesen nyújthatja be.

2. A Central Médiacsoport az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról
a) az adatkezelés célja;

b) személyes adatok kategóriái;

c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

d) adatkezelés jogalapja;

e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár;

k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt
esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.


B. Az érintett hozzáférési joga

1. A Central Médiacsoport az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

2. A Central Médiacsoport az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Central
Médiacsoport az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

 

C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga

1. Az érintett kérésére a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2. A Central Médiacsoport az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

e) a személyes adatokat a Central Médiacsoportra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3. A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása
esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével. A Central Médiacsoport adatkezelése az Smtv. 10. §, az Mttv. 3., 4., 5. §-ai, a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja és a 85. cikk (1)-(2) bekezdéseire tekintettel is történik, illetve történhet, azaz a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, mely esetekben az adattörlésre, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlására nincs lehetőség.

4. A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.

 

D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

1. Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen
tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.

 

E. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Central Médiacsoport rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a GDPR
szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.

 

F. Az érintett tiltakozáshoz való joga

1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Central Médiacsoport a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

G. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

1. A Central Médiacsoport Szolgáltatásai többségénél nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.
2. Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azaz a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez kapcsolódó, vagy egyéb jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja, illetve az érintetteket bizonyos kategóriába vagy csoportba sorolja, különösen a célból, hogy például érdeklődésüket vagy valószínűsíthető viselkedésüket elemezze és azokból előrejelzéseket készítsen, annak részleteiről minden esetben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban ad tájékoztatást.

3. Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azt minden esetben technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül végzi, és 18 éven aluli személyekre nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.
4. A profilalkotás megkezdését megelőzően a Central Médiacsoport minden esetben
adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, meggyőződik arról, hogy az adatkezelési tevékenységei jogszerűek, tisztességesek és átláthatóak és tiszteletben tartják a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság és a korlátozott tárolhatóság elvét. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ettől eltérő információt nem tartalmaz, a profilalkotás jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása. 

5. Amennyiben a profilalkotás az érintettet jelentős mértékben érinti, jogosult arra, hogy az ne terjedjen ki rá. A Central Médiacsoport a Felhasználási Feltételekben, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban vagy a Szolgáltatás keretén belül ad információt a profilalkotás során az alkalmazott logikáról, valamint, hogy profilalkotás milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
6. A Central Médiacsoport megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy 

a) amennyiben az megoldható, az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, 

b) álláspontját kifejezze, és 

c) a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

H. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Central Médiacsoport akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények
előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát. Az érintettek az adatvedelem@centralmediacsoport.hu címen fordulhatnak kéréseikkel a Central Médiacsoporthoz.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel illetve kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

 

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
1. A Central Médiacsoport Szolgáltatásainak nyújtása során alkalmazott számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Drávanet Zrt.-nél, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatókban megjelölt helyeken találhatók meg.

2. A Central Médiacsoport a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

3. A Central Médiacsoport olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
4. A Central Médiacsoport az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget, azaz megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást, azaz gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A Central Médiacsoportnak és partnereinek informatikai rendszerei és hálózatai egyaránt védettek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)
függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Central Médiacsoport megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatók ettől eltérő információt nem
tartalmaznak, a biztonsági mentések 30 naptári napra visszamenőleg érhetőek el, külön
eszközön történő lemezes adattárolással, napi bontásban, mely biztonsági mentésről indokolt és szükséges esetben visszaállítható minden adat. 

8. A Central Médiacsoport annak érdekében, hogy kizárólag azon személyek férjenek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek a feladatvégzéséhez ez feltétlenül szükséges, a feladatvégzésért felelős vezető személyekkel egyeztetett jogosultság kiosztási nyilvántartást vezet, amelyet meghatározott időnként felülvizsgál.

 

10. Panasz vagy egyéb igény bejelentése

1. A Central Médiacsoport az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére
többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, stb.

3. Amennyiben a Central Médiacsoport az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Central Médiacsoport részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e- mail címről érkezett igényt az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintettnek – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolnia kell érintettségét. Az érintettség igazolása hiányában a Central Médiacsoportnak nem áll módjában az igény elbírálása, illetve teljesítése.

4. Az érintetti jogok gyakorlása során a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott döntésekről, és a tervezett vagy megvalósított intézkedésekről. A tájékoztatást ugyanazon csatornán szükséges megadni, amit az érintett használt a kérelem előterjesztésekor, kivéve, ha az érintett kifejezetten máshogy kéri.
5. Amennyiben a Central Médiacsoport adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely személy által róla megadott, illetve közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

6. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
7. A Central Médiacsoport az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és
kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő
ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.

Kelt: Budapest, 2022.11.04