2024.6.7 16:28
Olvasási idő 5:18

Refresher x RAINBOW PARTY nyereményjáték szabályzat

ZENE NYEREMÉNYJÁTÉK

Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a CMCS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) refresher.hu által működtetett https://www.instagram.com/refresherhu/ INSTAGRAM oldalon elérhető, Refresher x RAINBOW PARTY elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.


A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).


A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
1. A Játékban résztvevő személyek


A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).


A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:


·        a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;


·        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


2. A Játék leírása


A refresher.hu Instagram oldalán egy kommentelős és likeolós kombinált játékban lehet részt venni. A meghirdetett időszakban likeolni kell a bejegyzést, követni a refresher.hu instagram oldalát, valamint kommentben válaszolni a feltett kérdésre.3. A Játék időtartama


A Játék 2024. JÚNIUS 14. ÉS JÚNIUS 20. KÖZÖTT zajlik.


A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.


 
4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételekA Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.


A Játék részvételi feltételei:


@refresherhu instagram oldalának követése
a nyereményjáték bejegyzésének likeolása
a feltett kérdésre történő helyes válaszadás
a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
a https://www.instagram.com/ weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció,
egy Játékos több alkalommal is kommentelhet, ezáltal nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.


A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.


 
5. NyereményA Játék nyereménye: 1 db páros jegy a június 22-i RAINBOW PARTY - BUDAPEST PRIDE AFTER 2024 bulira


Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.


Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)


A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.


A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.


A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.


A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.6. SorsolásA sorsolás 2024. június 21-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.


 
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereménnyel kapcsolatos első értesítésre 24 órán belül nem válaszol, pótnyertes sorsolására kerül sor. A pótnyertesnek szintén 24 óra áll rendelkezésére az első értesítés megválaszolására. Amennyiben a nyeremény nem kerül átvételre vagy további pótnyertes kisorsolása már nem lehetséges, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
7. Nyertesek értesítése


 
A nyertest Instagram üzenetben értesítjük.


 
8. A nyeremények kézbesítése, átvétele


A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.


A nyereménytárgyat a Central Média kézbesítteti a GLS Futárszolgálattal a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!


A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.


 
9. AdatkezelésAdatkezelésA Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).Adatkezelési tájékoztató Forrás Central Médiacsoport Zrt.
Adatkezelési tájékoztató Forrás Central Médiacsoport Zrt.

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: Refresher.hu szerkesztőség Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.


Az Instagramon regisztrált felhasználók adatait az Instagram kezeli, mely adatkezelésre az Instagram Adatkezelési szabályzata (https://privacycenter.instagram.com/policy/) vonatkozik, ezzel kapcsolatban a Central Média minden felelősséget kizár.


Az Instagram adatkezelésével kapcsolatos érintetti igények a Meta Company-nél érvényesíthetők.Adattovábbítások és a továbbítás címzettjeiA nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).10. FelelősségA pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.


A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.


A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.


Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


A nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők adatai a Játékra jelentkezés útján kerülnek a Central Médiához. A Szervező teljes körűen mentesíti az Instagramot minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal  kapcsolatos igénnyel szemben.Kelt: Budapest, 2024.06.13.